Κοινή χρήση Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (Σ.Ε.Φ.Ε.) από συστεγαζόμενες σχολικές μονάδες

Κοινή χρήση Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (Σ.Ε.Φ.Ε.) από συστεγαζόμενες σχολικές μονάδες

 

Σε περίπτωση κατά την οποία σε σχολικό συγκρότημα στο οποίο στεγάζονται περισσότερες από μία (1) σχολικές μονάδες υπάρχει μόνον ένα (1) Σ.Ε.Φ.Ε., αυτό χρησιμοποιείται για την υλοποίηση των εργαστηριακών δραστηριοτήτων των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών από όλες τις συστεγαζόμενες σχολικές μονάδες.

 

Αυτό επισημαίνει το υπουργείο Παιδείας σε έγγραφο το οποίο στάλθηκε πρός όλα τα ΕΚΦΕ της χώρας, ενώ υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με την παράγραφο 4 της εγκυκλίου 170603/Δ2/13-10-2016 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Αν σε σχολικό συγκρότημα στο οποίο στεγάζονται περισσότερες από μία σχολικές μονάδες υπάρχει μόνον ένα (1) Σ.Ε.Φ.Ε., ορίζονται ως Υπεύθυνος/η Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.) ένας/μία (1) εκπαιδευτικός από κάθε σχολική μονάδα».

 

Για την ομαλή τήρηση της λειτουργίας του Σ.Ε.Φ.Ε. στην προαναφερθείσα περίπτωση, τονίζει το υπουργείο Παιδείας, θα πρέπει να τηρείται από τους/τις Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. των συστεγαζόμενων σχολικών μονάδων βιβλίο παράδοσης – παραλαβής, καθώς και βιβλίο συμβάντων (ημερολόγιο χρήσης) του Σ.Ε.Φ.Ε. βάσει όσων αναφέρονται στην παράγραφο 3 της ανωτέρω εγκυκλίου.

 

 “Οι Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. των εν λόγω σχολικών μονάδων έχουν από κοινού την ευθύνη του Σ.Ε.Φ.Ε. και της ορθής τήρησης των ανωτέρω βιβλίων, ο/η καθένας/καθεμία για το χρονικό διάστημα που θα το χρησιμοποιεί”, υπογραμμίζει το υπουργείο Παιδείας.