Νέα καθηκοντολόγια για Διευθυντές και Συλλόγους Διδασκόντων

Νέα καθηκοντολόγια για Διευθυντές και Συλλόγους Διδασκόντων

Ο Διευθυντής Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας μίλησε εκτενώς για την πρόταση του Υπουργείου για το Νέο Δίκτυο Δομών Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού έργου. Παραθέτουμε κάποια σημεία:

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Τα όργανα διοίκησης της σχολικής μονάδας είναι ενισχυμένα σε αρμοδιότητες προς την κατεύθυνση πάντα της ενίσχυσης της παιδαγωγικής ελευθερίας. Τα νέα καθηκοντολόγια του Συλλόγου Διδασκόντων και του Διευθυντή του Σχολείου πρέπει μεταξύ άλλων να ενισχύουν τη συμμετοχική και συλλογική διοίκηση της σχολικής μονάδας και να οδηγούν στην απόδοση περαιτέρω παιδαγωγικών και διοικητικών αρμοδιοτήτων και στο Διευθυντή και στο Σύλλογο Διδασκόντων. Επίσης, υιοθετείται και εφαρμόζεται ο θεσμός του σχολικού κανονισμού, της λειτουργίας στη σχολική μονάδα που δεν είναι μια πράξη πρόβλεψης νέων νόμων. Είναι μια σύνοψη των υφισταμένων κανόνων και προσαρμογής τους στην ανάγκη για μια καλή επικοινωνία των μελών της σχολικής κοινότητας στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Επίσης, το σχολικό συμβούλιο θεωρούμε ότι πρέπει να διευρυνθούν οι αρμοδιότητές του, από αυτές που έχουν προβλεφθεί με το νόμο 1566 και να έχει μεγαλύτερο ρόλο στην υποβολή προτάσεων προς το Σύλλογο Διδασκόντων – αυτός θα είναι ο τελικός αποδέκτης- για τη λειτουργία και τις δραστηριότητες και γενικά για τη σχολική ζωή.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Οι ομάδες σχολείων είναι μια πρόβλεψη που έχει στόχο μέσα από τη θεσμική κατοχύρωση της συνεύρεσης των εκπροσώπων των σχολείων, που είναι ο Διευθυντής και Υποδιευθυντής, έχει στόχο να φέρει σε επαφή τους Συλλόγους Διδασκόντων των Ομάδων Σχολείων που θα βρίσκονται με αυτόν τον τρόπο σε μια επικοινωνία και αλληλοενημέρωση

σχετικά με επιμορφωτικές πρωτοβουλίες, δράσεις, συμμετοχή σε ποικίλα παιδαγωγικά προγράμματα, με σκοπό την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κοινή εμπλοκή των εκπαιδευτικών τους κοινοτήτων. Είναι μια πρόβλεψη που στηρίζεται στη λογική της μάθησης μεταξύ ομότιμων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο προγραμματισμός και η αποτίμηση τους εκπαιδευτικού έργου. Κινητήριος μοχλός είναι η έκφραση αυτών των αναγκών μέσω της διαδικασίας του προγραμματισμού. Κατά την έναρξη του σχολικού έτους συνεδριάζει ο Σύλλογος Διδασκόντων με σκοπό τη διαμόρφωση εκείνου του κατάλληλου σχεδίου δράσης για την επίτευξη των στόχων του εκπαιδευτικού έργου λαμβάνοντας υπόψιν και την αποτίμηση του προηγούμενου σχολικού έτους. Μπορεί αυτός ο αρχικός προγραμματισμός κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς να εμπλουτίζεται, να επικαιροποιείται με βάση το πως εξελίσσεται η διαδικασία των δράσεων. Στο τέλος του σχολικού έτους ο Σύλλογος Διδασκόντων αποτυπώνει την κριτική αποτίμηση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου εντοπίζοντας προβλήματα, τις λύσεις που δόθηκαν, αν ήταν καταλληλότερες ή όχι με σκοπό αυτό να αποτελέσει μια πηγή ανατροφοδότησης. Και ο προγραμματισμός και η αποτίμηση αποστέλλονται στο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού που κατά την κρίση του υποβάλλει σχόλια για τη βελτίωση του σχεδίου του σχολείου. Πιθανοί θεματικοί και ενδεικτικοί άξονες ως βοήθεια για το Σύλλογο Διδασκόντων θα τεθούν και θα καθοριστούν μετά από το διάλογο με μια Υπουργική Απόφαση και προφανώς θα υπάρξει ενημέρωση προς τους Διευθυντές των σχολείων με ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης.